Chăm sóc bản thân – Giả thuyết về cơ thể

Chăm sóc bản thân – Giả thuyết về cơ thể – Thông tin ở đây là nhận định cá nhân, là một giả thuyết chưa được chứng thực. Được đưa ra nhằm mục đích có một cuộc sống tốt đẹp hơn, phục vụ cho phát triển.